زموږ د ايمان

شي د بااستعداده دفابريکي چین مخکښ!

هوپ د اوسپنې جوړولو ماشین